Boete Arbowet

Naleving van de nieuwe Arbowet gaat u voor een boete of wilt u dit voorkomen? Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract af te sluiten. Alle nieuwe contracten moeten direct per 1 juli 2017 voldoen aan de wettelijke vereisten. Inspectie SZW zal gaan handhaven en direct boetes uitdelen aan diegene die de wet niet naleven.

Dit zijn enkele van de boetes rondom het basiscontract die u kunt voorkomen:
  • Geen basiscontract: € 1.500,00
  • Basiscontract niet compleet: € 750,00
  • Afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid ontbreken: € 750,00
  • Werkwijze bedrijfsarts ontbreekt: € 1.500,00
  • Attendering werknemers op open spreekuur ontbreekt: € 1.500,00

Hier vindt u de overige boetes met betrekking op de nieuwe Arbowet.

Basiscontract

Als we naar een van de belangrijkste punten kijken van de nieuwe Arbowet is het wel het Basiscontract. Hierin worden minimumeisen gesteld aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om meer te doen, hiervoor kunnen maat werkafspraken worden gemaakt.

Bedrijfsarts

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. De werkgever kan hiervoor bijvoorbeeld een open spreekuur organiseren. Iedere werknemer heeft  er rechtop om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken.  Het doel is om klachten en verzuim te voorkomen. De bedrijfsarts heeft vrij toegang tot de werkvloer en moet het dus mogelijk zijn om iedere werkplek te kunnen bezoeken om hem een goed inzicht te geven in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.

Mogelijkheid tot second opinion

Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Dit geeft een werknemer de mogelijkheid om het oordeel van de bedrijfsarts te laten wegen door een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.

Adviesrol van de bedrijfsarts

In de nieuwe Arbowet staat preventie nog meer centraal. Zo wordt aangegeven dat de bedrijfsarts de werkgever moet adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. Ook is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding in plaats van bijstand te verlenen. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.

Het melden beroepsziekten

Een van de taken van de bedrijfsarts is het signaleren en melden van beroepsziekten. Het basiscontract stelt nu dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

Klachtenprocedure

Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt vanaf nu voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.

Duidelijkere rol Preventiemedewerker

Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. Elk bedrijf moest al ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden. Met de instemming op de persoon en de positie van de preventiemedewerker krijgt de OR meer betrokkenheid bij het arbobeleid. Daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR, PVT of betrokken medewerkers. Zo verbeteren de Werknemers en Arbodeskundigen de samenwerking en zijn ze goed betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

Toezicht en handhaving

De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden om werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties op te leggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen neem dan contact met ons op.

bron: ISZW-Arboportaal