Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zich door deskundigen (bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist en/of de arbeids- en organisatiedeskundige) te laten bijstaan bij het uitvoeren van de volgende taken:

 • Ziekteverzuimbegeleiding: hierbij gaat het om deskundige begeleiding bij re-integratie in geval van verzuim door ziekte of gebrek.
 • Toetsen van en adviseren over de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) eventueel door een externe Middelbaar Veiligheidskundige
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO): gericht op het regelmatig onderzoeken van arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s. Werkgevers zijn verplicht een PAGO aan te bieden, werknemers bepalen zelf of zij hiervan gebruik willen maken.
 • Aanstellingskeuring: wordt uitgevoerd om de medische geschiktheid van de sollicitant te onderzoeken. Een werkgever mag een werknemer alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen laten keuren. De regels hiervoor komen uit de Wet op de Medische Keuringen.
 • Toegang tot bedrijfsarts: in het basiscontract moet staan hoe werknemers de toegang tot de terecht kunnen bij de bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een open spreekuur).
 • Overleg met OR en preventiemedewerker: in het basiscontract moet zijn beschreven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Deze deskundigen moeten nauw samenwerken.
 • Bezoek aan de werkplek: de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 • Second opinion: de werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion te vragen aan een andere bedrijfsarts als hij twijfelt aan een gegeven advies. Dit maakt het handelen van de professional transparant en toetsbaar. De werkgever zorgt ervoor dat er een onafhankelijke bedrijfsarts beschikbaar is voor zo’n second opinion. Ook de kosten zijn voor rekening van de werkgever. Over de uitvoering van de second opinion maakt de werkgever afspraken met de arbodienstverlener.
 • Klachtenprocedure: iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten kan indienen over de dienstverlening door de bedrijfsarts.
 • Melden beroepsziekten: een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
 • Advisering over preventie: advisering aan de werkgever door de bedrijfsarts over het voorkomen van gezondheidsklachten moet in het contract staan.

bron:arboportaal